Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

littleburn
4370 4c70 500
Reposted fromsprzedawcaswiec sprzedawcaswiec
2328 ba0b 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen via1901 1901
littleburn
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabadblood badblood
littleburn
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaoutoflove outoflove
littleburn
8702 f60f
Szamba...
littleburn
7780 a704
Reposted fromgreensky greensky viav3bso v3bso
4327 bf73

camel-eyelashes:

this is the concept of social media printed out

Reposted fromhey-you-i-just hey-you-i-just viav3bso v3bso
littleburn
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viabadblood badblood
littleburn
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viadraia draia
littleburn
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun
littleburn
Dorzucając wszędzie swoje trzy grosze można stracić fortunę.
— Rafał Witek
littleburn
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll via1901 1901
littleburn
1671 cb11 500
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar via1901 1901
littleburn
4571 9fba 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viabadblood badblood
littleburn
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainto-black into-black
littleburnhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viasiostra siostra
littleburn
9940 5003 500
Reposted fromtgs tgs viainto-black into-black
littleburn
z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viakhal khal
littleburn
Reposted fromFlau Flau viaMrrruk Mrrruk
littleburn
1754 7737 500
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl