Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

littleburn
5204 0095 500
Reposted fromcontigo contigo viaohsoquiet ohsoquiet
littleburn
3271 1033 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
littleburn
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianotperfectgirl notperfectgirl
littleburn
1767 2873 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaTechnofrikus Technofrikus
littleburn
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaohsoquiet ohsoquiet
littleburn
9543 f24a
Reposted frompsychedelix psychedelix vialendi lendi
littleburn
7805 2052 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viastiopa46 stiopa46
littleburn
littleburn
1346 b07b 500
Reposted frompiehus piehus viakatiuszak katiuszak
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi vianotperfectgirl notperfectgirl
littleburn
1327 1f80
Reposted frompapaj papaj vianotperfectgirl notperfectgirl
littleburn
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
littleburn
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero vianotperfectgirl notperfectgirl
littleburn
8949 7cc8 500
Reposted froms3 s3 viapicakus picakus
littleburn
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viagazda gazda
littleburn
8138 2b9b 500
Reposted fromdivi divi viamarciix marciix
littleburn
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaincomperta incomperta
littleburn

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
littleburn
7317 41b0 500
Reposted fromenn0 enn0 viaadremdico adremdico
littleburn
0826 27f9 500
Reposted fromtfu tfu viakoskoss koskoss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl