Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

littleburn
littleburn
0685 7771 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viaDagarhen Dagarhen
littleburn
0894 eacc
Reposted fromrubinek rubinek viaDagarhen Dagarhen
littleburn
1051 b071 500
Reposted fromgket gket viaovtza ovtza
littleburn
0110 ac2b 500
Reposted frompunisher punisher viaKrzychulec Krzychulec
littleburn
0103 0ee2 500
Reposted frompunisher punisher via12czerwca 12czerwca
littleburn
1115 67ea 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viafapx fapx
littleburn
1029 7d6c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaasses asses
littleburn
0519 5175 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viansfy nsfy
littleburn
9907 ecfc
Reposted fromtotal1ty total1ty viatities tities
littleburn
0500 d2d7
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamyszkaminnie myszkaminnie
littleburn
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
littleburn
2412 fa05
Reposted fromijo ijo viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
littleburn
Nie wnikać, nie pytać. Nie chcieć więcej. Wmawiać sobie, że jest dobrze i że inaczej być nie może. Trzeba wyrobić w sobie obojętność, stępić zmysły, zadowolić tym, co jest. Tylko tak da się żyć. Bez wyniszczającej tęsknoty za niewiadomo czym i stałego poczucia nienasycenia i pustki. Tylko tak można odepchnąć od siebie rozpacz i poczucie totalnej bezsilności.
— Majka Palewska
littleburn
1117 b403 500
Reposted fromtichga tichga viakjuik kjuik
littleburn
littleburn
Pamiętasz ten moment, kiedy jako dziecko, w wieku koło siedmiu lat, malujesz obrazek i niebo to niebieski pasek u góry kartki? I wtedy przychodzi ten moment rozczarowania, kiedy nauczyciel mówi ci, że tak naprawdę niebo zajmuje cała wolną przestrzeń na rysunku. I to jest ta chwila, kiedy życie zaczyna być coraz bardziej skomplikowane i nieco nudniejsze, ponieważ zamalowywanie kartki na niebiesko jest raczej nużącym zajęciem.
— Alan Rickman Hard Talk Interview
Reposted fromcakala cakala vialiliowadusza liliowadusza
littleburn
Reposted fromFlau Flau viaNukular Nukular
littleburn
littleburn
0902 50cf 500
Reposted fromyikes yikes viajarlaxle jarlaxle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl