Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

littleburn
7145 27f3 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
littleburn
littleburn
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakanadinol kanadinol
littleburn
1173 187d
Reposted fromteijakool teijakool viakokoloko kokoloko
littleburn
9508 fcb2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapassingbird passingbird
littleburn
Pier at night
littleburn
9899 a712
Reposted fromseaweed seaweed viasrcemoje srcemoje
littleburn
5721 2b8f 500
Reposted fromantichris antichris viawujcioBat wujcioBat
littleburn
0176 97be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBattlecake Battlecake
littleburn
1005 18af
Reposted from4777727772 4777727772 viawujcioBat wujcioBat
littleburn
littleburn
8913 92df 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viakokoloko kokoloko
littleburn
Reposted fromvolldost volldost viasrcemoje srcemoje
littleburn
Pewnego dnia, nie będziesz potrzebować już miłości. Pewnego dnia, nie będziesz kroczyć przez świat, jak gdyby Twoim zadaniem było jego naprawienie. Słońce, niebo, środek nocy. Budzi Cię pukanie do drzwi. Wstajesz, by je otworzyć, ale Jego tam nie ma, ponieważ to dzieje się w Twojej wyobraźni. Nie dasz rady otworzyć tych drzwi, mimo że bardzo tego chcesz. Kochałaś Go tak, jak dzieci złych rodziców. 
— "You"

September 12 2018

littleburn
Reposted fromtgs tgs viapati2k6 pati2k6
littleburn
9630 7e1e 500
Reposted frompiehus piehus viasaxn saxn
littleburn
9344 2574 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasaxn saxn
littleburn
9906 7a70 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaedhell edhell
littleburn
Reposted fromzelbekon zelbekon viabruja bruja
littleburn
0938 d058 500
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl