Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

littleburn
Reposted fromFlau Flau viaMsSuzanna MsSuzanna
littleburn
1850 dffa
littleburn
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viawecouldbeclose wecouldbeclose
4481 40f6
Reposted fromkniepuder kniepuder viawecouldbeclose wecouldbeclose
littleburn
Reposted fromFlau Flau viaTander Tander
littleburn
0897 51ee
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajunior13 junior13
littleburn
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viaemblemat emblemat
littleburn
warto było złamać prawo zasady i serce by mieć cię choćby przez chwilę
— billie sparrow
Reposted fromiammistake iammistake viasmokingtime smokingtime
littleburn
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaCannonball Cannonball
littleburn
0340 49af 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaemblemat emblemat
littleburn
7369 09a2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasmokingtime smokingtime
littleburn
6028 855b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaemblemat emblemat
littleburn
14 lipca 1987r.
Są ludzie, którzy cierpią bez względu na okoliczności, pomimo szczęśliwych przeżyć. Żyją z poczucia obowiązku i po chwilach uniesień, ekstazy, popadają w depresję egzystencjalną. Ja również.
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
littleburn
littleburn
Reposted fromFlau Flau viacameracantlie cameracantlie
littleburn
7791 9e9e 500
Reposted fromloveandsex loveandsex viaapatyczna apatyczna
littleburn
7586 999c 500
But how?
Reposted fromPoranny Poranny viacannellle cannellle
littleburn
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viapozakontrola pozakontrola
littleburn
8515 d2f0
Reposted fromfelicka felicka viaapatyczna apatyczna
littleburn
7380 e93c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl