Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

littleburn
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman viate-quiero te-quiero
littleburn
3347 e196 500
Reposted fromsavatage savatage viamadziapek madziapek
littleburn
littleburn
3444 f888 500
Reposted frommtv mtv viasoadysta soadysta
littleburn
3445 42d9 500
Reposted fromantichris antichris viasoadysta soadysta
littleburn
Reposted fromshakeme shakeme viaTiffanys Tiffanys
littleburn
9671 5cb5 500
Reposted fromtfu tfu viasummerstar summerstar
littleburn
8644 6872 500
littleburn
5127 dd70
Reposted fromtichga tichga viasoadysta soadysta
littleburn
6980 7e03 500
Reposted fromsoftboi softboi viasoadysta soadysta
littleburn
8236 a3f3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasummerstar summerstar
littleburn
6085 2b1b
Reposted from4777727772 4777727772 viasummerstar summerstar
littleburn
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaschulz23 schulz23
littleburn
4594 c692 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawaniliowaa waniliowaa
littleburn
Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.
— św. Paweł z Tarsu
Reposted fromtillbaka tillbaka viaweirdblack weirdblack
littleburn
(...) każdemu będzie dane to, w co wierzy.
— Michaił Bułhakow 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted fromspadochron spadochron viaweirdblack weirdblack
littleburn
Reposted fromgruetze gruetze viagaf gaf
littleburn
littleburn
littleburn
4524 b9b4
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl